KubeMonitor是Mac OS下的一款监控Kubernetes集群状态的小工具。遵守Apache2.0开源协议。运行后将在菜单栏中驻留,点击即可查看集群中的相关状态。

软件功能特色:

 • 显示 pods列表
  • 可按照标签分类
  • pods/组 颜色区分状态
 • 查看集群资源使用状态
  • 饼状图显示健康情况
  • 小提示框显示更多信息
 • 直连节点和容器
  • 终端自动打开 SSH
  • 终端直接执行 kubectl exec 命令
 • 删除 pods
  • 方便删除/杀掉
 • 查看目前集群
  • 显示集群名字,方便切换
GitHub 仓库挂件 WordPress 插件

daniel-sanche / KubeMonitor

KubeMonitor is a macOS app that displays information about your active Kubernetes cluster in your menu bar